Antony Cashmore & Associates Pty Ltd.

99 Drummond St, Carlton, VIC
Australia, 3053

Phone: +61 (0) 3 9654 5454
Fax: +61 (0) 3 9654 2424

info@cashmoredesign.com

VP Đại diện tại Việt Nam

Toà nhà Indochina Park Tower R. 606 – Block B
4 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. HCM

Tel: +84 8 2220 2214
Fax: +84 8 2220 2215
Mob: +84 9 8321 2421

Email: bryan@cashmoredesign.com