Tổng hợp các điều khoản riêng.
Thông tin mà chúng tôi tập hợp sẽ được sữ dụng để liên lạc với khách hàng và giúp chúng tôi hiểu hơn về các yêu cầu của khách hàng. Nếu khách hàng muốn cập nhật hoặc xóa bất cứ thong tin nào mà chúng tôi đang sữ dụng, hoặc muốn xem những thông tin mà chúng tôi đề cập đến khách hàng, xin vui lòng email cho chúng tôi.

Bất ký thông tin cá nhân nào mà khách hàng gửi cho chúng tôi cho bất kỳ lý do gì, điều được bảo mật nghiêm ngặt và sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba mà không được sự cho phép của khách hàng, trừ những trường hợp liên quan đến pháp lý.